Translations:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Offerte en bestelling

Tenzij andersluidend beding zijn onze offertes 3 maanden geldig. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand en de geplaatste bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke orderbevestiging, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon, zoals opgenomen onder ‘offertes en orderbevestiging’ op onze website www.gaasch.be.

2. Prijzen

Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering is ten laste van de koper. Bij verhoging van de prijzen van onze fabrieken en/of leveranciers of tengevolge van wijzigingen in wisselkoersen, behouden wij ons het recht voor deze verhogingen op ieder ogenblik op de nog niet uitgevoerde bestellingen of gedeelten van bestellingen door te voeren. De tariefprijzen houden rekening met een transportbreuk van hoogstens 2% van de geleverde hoeveelheid. Dit percentage vormt een gevrijwaarde schijf, zodat daarmee geen rekening zal worden gehouden bij het onderzoek van eventuele klachten over transportbreuk. Bij wijze van waarborg worden de bij bestelling meegeleverde materialen, die eigendom blijven van de NV GAASCH PACKAGING samen met de geleverde materialen aangerekend en gefactureerd. Deze materialen worden gecrediteerd bij teruggave in perfecte staat daarvan aan de NV GAASCH PACKAGING binnen de 24 maanden na levering. Bij gebrek aan conforme teruggave na 24 maanden wordt teruggave niet meer geaccepteerd en de gefactureerde waarborg niet gecrediteerd. De creditnota zal worden verstrekt na telling van de materialen en controle van hun kwaliteit.

3. Levering - aansprakelijkheid

3.1. Voor wat betreft getal, hoedanigheid, gewicht, kleuren, inhoud, afmetingen, stalen, verpakkingen, vernieling, enz… behouden wij ons de gebruikelijke vrijheden voor. Afwijkingen in geproduceerde of geleverde hoeveelheden tot 10% (in meer dan wel in min) worden door de klant aanvaard. Aangezien de aard van de te verpakken goederen ons niet gekend is, zijn wij niet verantwoordelijk m.b.t. de compatibiliteit van deze goederen met de geleverde verpakkingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt doordat de geleverde materialen niet geschikt zouden zijn op basis van de door ons aan de klant verstrekte tekeningen, plannen en specificaties, noch in geval van foute manipulatie of gebruik, wijzigingen, onaangepaste opslag, nalatigheid of normale slijtage. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door onze zorgen of in onze opdracht geschiedt. 3.2. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, zijn opgegeven leveringstermijnen slechts indicatief en niet bindend. Onze aansprakelijkheid wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bestellingen kan slechts worden ingeroepen in geval van grove fout in onzen hoofde. De koper dient daarvan het bewijs te leveren. Bestelde goederen mogen steeds door ons worden geleverd vóór de opgegeven indicatieve leverdatum. 3.3. Indien door toeval of overmacht de uitvoering van de overeenkomst door ons redelijkerwijze niet of niet tijdig kan worden gerealiseerd, behouden wij ons, naar keuze, het recht voor de bestelling te annuleren of de termijn van levering te verlengen in verhouding tot de duur van het gerezen beletsel. De woorden ‘toeval of overmacht’ worden in hun meest ruime betekenis beschouwd, met inbegrip van oorlogstoestanden tussen vreemde machten. 3.4. Ieder uitstel van levering door de koper veroorzaakt, geeft ons het recht de bedongen termijnen te verlengen of de koopovereenkomst te verbreken voor wat de nog te leveren hoeveelheden betreft dan wel deze ter beschikking te stellen en aldus op te slagen op kosten en risico van de koper.

4. Aanvaarding

De geleverde goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper vijf kalenderdagen na de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons binnen voormelde termijn bereikt bij aangetekend schrijven, vergezeld van de documenten die werden verstrekt bij levering en de identificatielabels van deze goederen. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de koper op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende vijf kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de goederen.

5. Betaling

5.1.Onze facturen zijn en blijven steeds betaalbaar aan onze kas te Mollem (maatschappelijke zetel), ten laatste [30] dagen na factuurdatum. Deze betalingsvoorwaarden veroorzaken geen schuldvernieuwing. Wij behouden ons steeds het recht voor elders betaling te vorderen. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper. In geval van niet-betaling van een factuur behouden wij ons het recht voor de lopende bestellingen in hun geheel dan wel gedeeltelijk te vernietigen of de uitvoering daarvan op te schorten. Wij behouden ons deze zelfde rechten voor ingeval het krediet van de koper is aangetast, m.n. zo deze zijn betalingen schorst, in liquidatie wordt gesteld, zich in een procedure van reorganisatie bevindt of deze het voorwerp is van uitvoerende of bewarende maartregelen of indien een effect te zijnen laste geprotesteerd wordt. 5.2.Indien een factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest eisbaar die zal worden berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand. Voor rekeningen betaalbaar contant, zijn deze verwijlintresten verschuldigd vanaf de datum der rekening. 5.3.Indien de factuur op haar vervaldag onbetaald blijft, is uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat het bedrag van de rekening of van het nog verschuldigd saldo zal worden verhoogd met 20% met een minimum van 150 EUR bij wijze van schadebeding. Door het aanvaarden van de rekeningen verklaart de koper zich akkoord met deze bepaling, alsook met al de andere verkoopsvoorwaarden daarop vermeld. 5.4.Bestellingen die door de klant niet worden afgehaald of kunnen worden geleverd binnen de op de orderbevestiging voorziene levertermijn of na 12 maanden na bestelling, worden zonder voorafgaande ingebrekestelling gefactureerd. Vanaf dat ogenblik worden de goederen gestockeerd op kosten en risico van de koper gedurende een bijkomende periode van maximaal 12 maanden, waarna de bestelde goederen op kosten van de koper zullen worden vernietigd.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, zelfs indien ze werden gewijzigd, geïncorporeerd of afgevuld. De kosten voor het ontwerp of het aanpassen of onderhouden van modellen of productieprocessen eigen aan de klant, is ten laste van de klant. De betaling van deze kosten door de klant belet echter niet dat deze ontwerpen, materialen of processen onze exclusieve eigendom blijven en deze de klant geen enkel recht of aanspraak daarop verschaft.

7. Beperkte aansprakelijkheid

Vanaf de levering aanvaarden wij enkel de in artikel 4 beschreven aansprakelijkheid en zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding, bijvoorbeeld wegens menselijke schade of enige andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen. Bij de levering van goederen, geproduceerd door derden, die door ons worden doorverkocht, bieden wij geen bijkomende garantie naast deze van de fabrikant. Te allen tijde is onze eventuele aansprakelijkheid maximaal beperkt tot de vervanging van de goederen, voorwerp van de overeenkomst, of tot de waarde daarvan.

8. Ontbinding van de koop

Wij zijn gerechtigd de verkoop te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de koper indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt. Inzonderheid zo deze nalaat binnen de bij artikel 5.1. voorziene termijn een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is. Bij ontbinding van de koop met toepassing van het eerste lid zal de koper een schadevergoeding van 30 % verschuldigd zijn.

9. Algemene voorwaarden

Op de verkopen van onze producten zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden of strijdige bedingen, behoudens indien deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

10. Bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn bevoegd, onverminde